Hits: 37

 

© Từ chối trách nhiệm ( “Disclaimer”, “Hiệp định”)
Là một thỏa thuận giữa nhà điều hành của
reviews123 ( “nhà điều hành trang web”, hay “tôi”) và bạn ( “Người sử dụng”, hay “bạn”). Disclaimer này đặt ra các hướng dẫn chung, các điều khoản và điều kiện của trang web http://www.reviews123.net và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ (gọi chung là “Blog” hoặc “Trang web cá nhân”).

© Sự đại diện
Những quan điểm của đại diện trong Blog này là cá nhân.

© Nội dung và thông tin đăng
Nội dung trong blog này được viết bởi cá nhân ( “nhà điều hành trang web”) và chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn có thể in một bản sao của bất kỳ phần nào của Blog này để sử dụng cá nhân hoặc phi thương mại của bạn. Bạn có thể gửi bình luận cho bài viết trên Blog.

© Bồi thường và bảo đảm
Nhà điều hành trang web không chịu trách nhiệm bất kỳ sự mất mát nào cuả bạn trong việc sử dụng trang web này, vì trên trang web này có “nhiều địa chỉ url” dẫn bạn đến những trang web khác & những nội dung của các trang web đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của reviews123.

Thông tin trong Blog này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp pháp lý, tài chính, y tế, hoặc bất kỳ loại hình khác của tư vấn chuyên nghiệp. Vui lòng tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp nếu bạn cần nó. Hơn nữa thông tin chứa trong Blog này và bất kỳ trang được liên kết đến từ nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào và không có cảnh báo.